Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Skupina Interchange, její dceřiné společnosti v České republice:

 • Global Travel spol. s r.o., sídlem Palackého 715/15, Praha 1, IČ: 00552241, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228
 • EX.CHANGE, k.s., sídlem Palackého 715/15, Praha 1, IČ: 49709291, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8902
 • Intercash, s.r.o., sídlem Palackého 715/15, Praha 1, IČ: 45278245, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9817
 • Europe Interchange, b.v., (odštěpný závod), sídlem Palackého 715/15, Praha 1, IČ: 24175188, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 74818

dále jenInterchange CZ“ pečlivě dbá na řádné zpracování a následnou ochranu Vašich osobních údajů. Tímto prohlášením bychom Vás chtěli informovat o způsobu a důvodech pro zpracování Vašich osobních údajů, jaké máte práva v souvislosti se zpracováním a dalších informacích, které by Vás mohli zajímat. Interchange CZ má vypracované detailní interní zásady pro zpracování a nakládání s osobními údaji, tak aby bylo zajištěno, že k Vašim osobním údajům mohou přistupovat pouze oprávnění zaměstnanci v rámci příslušných útvarů.

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména pak obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 tzv. „GDPR“. Vaše údaje nejsou nikdy předávány mimo skupinu Interchange, s výjimkou předání orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům státu, které prokáží zákonné oprávnění k jejich vyžádání.

Pokud by Vám po přečtení tohoto prohlášení bylo cokoliv nejasného, nebo byste chtěli podrobnější informace neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@interchange.cz, nebo v pracovní dny od 09:00 do 17:00 na tel.: 224 948 445, případně zasláním dotazu na korespondeční adresu společnosti, Palackého 715/15, Praha 1, 110 00.

Základní pojmy

 • Osobní údaj – je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, a to nejen pomocí jména, příjmení, adresy a data narození, ale také např. určitým identifikátorem, jakým je: e-mail, IP adresa, nebo specifický přidělený kód.
 • Subjekt údajů – je fyzická osoba, ke které se tyto osobní údaje váží.
 • Správce údajů – je osoba (společnost), která shromažďuje, zpracovává a jinak nakládá s osobními údaji a určuje rozsah zpracování a způsoby spravování na základě důvodů vyplývajících z jeho činnosti nebo zákonných a smluvních povinností, případně jeho oprávněného zájmu. Správce může pověřit zpracovatele, aby pro ni některou z těchto činností vykonával.
 • Zpracovatel – je fyzická nebo právnická osoba, která osobní údaje pro správce, výhradně na základě jeho pokynů, zpracovává.
 • Oprávněný zájem – popisuje situaci, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem nemá přednost před zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů. Oprávněným zájmem společnosti může být např: kontaktování stávajících zákazníků s nabídkou nových produktů a služeb, nikoliv však pokud si to subjekt údajů výslovně nepřeje.
 • Zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o citlivý osobní údaj, který má zvláštní povahu, jako např. údaj o zdravotním stavu nebo biometrický údaj umožňující identifikaci osoby.
 • Účel – je důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje.
 • Cookie – je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení.
 • Anonymizace – je proces při kterém jsou osobní údaje upraveny tak, aby již nikdy nebylo zpětně možné je přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů. Například smazáním jména, příjmení, adresy, data narození a dalších identifikačních údajů.
 • Profilování – je forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které slouží k následnému vyhodnocování osobních aspektů a preferencí vztahujících se k fyzické osobě, jako jsou například: zájmy, modely chování, lokace pohybu, ekonomická situace atd.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, shromažďujeme a používáme hlavně z důvodů uložených nám zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění, Zákonem č. 277/2013 Sb. o směnárenské činnosti v platném znění a Zákonem č. 370/2017 Sb. o platebním styku nebo z důvodů nutných ke splnění smluvní povinnosti, v rámci zajištění objektivity při následném řešení Vašich stížností, nebo z důvodů potřebných pro řádné vypořádání obchodu požadovaného klientem.

Ke zpracování údajů pro marketingové účely, resp. k nabídce dalších produktů, dochází v naší společnosti jen pokud realizujete směnárenskou transakci po předchozí internetové rezervaci. V takovém případě Vás můžeme v rámci 90 dnů, kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla s dotazem na kvalitu poskytnuté služby, nebo s případnou nabídkou jiných našich služeb a produktů.

K zasílání marketingové nabídky může dojít také pokud s tím výslovně souhlasíte v rámci realize transakce Western Union. V žádném jiném případě Vaše údaje k těmto nabídkám nevyužíváme, jelikož je zpracováváme výhradně za účelem splnění zákonných a smluvních povinností.

Jaké osobní údaje získáváme, zpracováváme, za jakým účelem, a jak dlouho je uchováváme, jednotlivě pro všechny námi nabízené služby:

SMĚNÁRENSKÉ TRANSAKCE

PENĚŽNÍ PŘEVODY WESTERN UNION

DEVIZOVÉ SLUŽBY – BEZHOTOVOSTNÍ ODDĚLENÍ

SLUŽBA CASH ADVANCE

SLUŽBA VAT REFUND

PLATBA SLOŽENEK FORTISSIMO

WEBOVÉ STRÁNKY A WEBOVÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM

Práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů, zejména pak, kdo je správcem Vašich osobních údajů, za jakými účely a v jakém rozsahu jsou zpracovávány, kdy jsou předávány do třetích zemí, o době jejich uchování a o výčtu Vašich práv, včetně možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Máte právo na přístup k informacím a jejich případnou opravu. Můžete tedy žádat potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, můžete požadovat informaci o rozsahu, době uchovávání, k jakým účelům jsou zpracovávány, z jakého zdroje pochází a požadovat poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů, případně žádat jejich opravu.
 • Máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, tomuto požadavku však nebude vyhověno, pokud by to bylo v rozporu s legislativními nebo smluvními požadavky, nebo s naším oprávněným zájmem. Veškeré Vámi podané žádosti budou jednotlivě přezkoumány a vyhodnoceny, přičemž může dojít k ponechání nebo výmazu (případně částečnému výmazu) Vašich osobních údajů. O výsledku Vaší žádosti budete informování v naší odpovědi.
 • V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo podat podnět nebo stížnost dozorovému orgánu, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky: uoou.cz/

Pokud chcete uplatnit svá práva ohledně zpracování Vašich údajů naší společností, nebo získat více informací, kontaktujte nás v pracovní dny od 09:00 do 17:00 na tel.: 224 948 445 nebo písemně prostřednictvím pro tyto účely zřízené e-mailové adresy gdpr@interchange.cz, případně na korespondenční adresu společnosti Palackého 715/15, Praha 1, 110 00.

Na veškeré Vaše dotazy odpovíme ve lhůte 30 kalendářních dní, s vyjímkou žádostí a dotazů, u kterých s přihlédnutím na množství, či složitost dotazů není možné lhůtu dodržet. V takovém případě máme právo tuto lhůtu prodloužit až na 90 kalendářních dní, o čemž Vás budeme informovat v odpovědi na Váš dotaz, včetně uvedení relevantních důvodů.

Veškerá sdělení, vyjádření a výpisy k Vámi položeným dotazům a uplatněným právům poskytujeme bezplatně. V případě, že by Vaše žádosti byli nedůvodné, nepřiměřené, nebo byste opakovaně požadovali poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek s ohledem na administrativní náklady s tím související.