POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółki Interchange Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-754) przy Gagarina 26/36 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000229623, Interchange Polska Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie (00-754) przy Gagarina 26/36 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000409683, Money Exchange Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-754) przy Gagarina 26/36, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000434718, oraz ISI Intercash Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-754) przy Gagarina 26/36, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000280714 należą do grupy kapitałowej Interchange, działającej w Polsce i za granicą, zwane dalej „Spółkami Interchage”. Spółki te przykładają szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności
i z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych,
w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Spółki Interchange zapewniają przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim
i europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.
W niniejszej Polityce Prywatności informujemy Państwa o aspektach przetwarzania danych osobowych w kontekście korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej pod adresem WWW.interchangefx.com, korzystania z naszych usług świadczonych w kantorach wymiany walut lub skorzystania z usług zamawiania waluty on Line poprzez stronę internetową, korespondencji papierowej i elektronicznej, prowadzonej przez Państwa z naszymi Spółkami, procesu rekrutacji
i reklamacji transakcji dokonanych naszych kantorach, monitoringu wizyjnego, stosowanego
w kantorach spółek Interchange, a także dostarczanych nam przez Państwa osobiście lub podczas kontaktów telefonicznych.

INFORMACJE WSTĘPNE
Administratorem danych osobowych są spółki Interchange, w tym Interchange Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Gagarina 26/36 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000229623, Interchange Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Gagarina 26/36, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000409683, Money Exchange Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy Gagarina 26/36, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000434718, oraz spółka ISI Intercash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Gagarina 26/36, wpisana
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000280714 zwane dalej „Administratorem“ w zależności od placówki, z której usług Państwo korzystają lub do której się Państwo zwracają.
W przypadku placówek przy ul. Pijarskiej 23 w Krakowie, Pl. Mariacki 1 w Krakowie, Grodzka 9 w Krakowie, przejście podziemne pod skrzyżowaniem ulic Basztowa-Lubicz-Westerpatte w Krakowie, Krakowskie Przedmieście 57/59 w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 79 w Warszawie, Nowy Świat 30 w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 6
w Warszawie, Piłsudskiego 105 we Wrocławiu, Rynek 53/55 lok 1A we Wrocławiu Administratorem danych jest spółka Interchange Polska Sp. z o.o.
W przypadku placówek przy ul. Słowackiego 200 w Gdańsku, Długiej 9/10 w Gdańsku, Granicznej 190 we Wrocławiu, Wolności 90 w Pyrzowicach Terminal A i B, Kpt. Meczysława Medweckiego 1 w Krakowie, Bukowska 285 w Poznaniu, Pl. Wilhelma Szewczyka 2 w Katowicach Administratorem danych jest spółka Money Exchange Poland Sp. z o.o.
W przypadku placówek przy ul. Wolności 90 w Pyrzowicach Terminal C, w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej lokal 1 i 6 w Warszawie, przy ul. Targowej 72 w Warszawie, Al. Jerozolimskich 54 lok. S15 w Warszawie, Administratorem danych jest spółka ISI Interchange Poland Sp. z o.o.

We wszelkich sprawach z zakresu ochrony Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z nami pod adresem e mail: poland.office@interchangefx.com

JAKIE DANE ZBIERAMY NA PAŃSTWA TEMAT
W przypadku korzystania przez Państwa ze strony internetowej pod adresem WWW.interchangefx.com zbieramy dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z serwisu internetowego, historię przeglądania strony, liczbę odwiedzin, informacje techniczne, dotyczące urządzeń za pomocą których uzyskują Państwo dostęp do strony, w tym nazwę i dane urządzenia,
z którego Państwo korzystają, dane dotyczące połączenia internetowego, adresu IP, odwiedzane strony, z której strony internetowej Państwo weszli na naszą stronę internetową, słowa kluczowe użyte do wyszukania naszej strony, rodzaj przeglądarki i język, datę i czas odwiedzin oraz inne podobne informacje, dostarczane przez przeglądarkę.
W przypadku zamawiania waluty on-line poprzez stronę internetową pod adresem WWW.interchangefx.com dodatkowo zbieramy dane osobowe takie jak imię , nazwisko oraz adres email, kwotę transakcji, datę i miejsce odbioru waluty i informacje dodatkowe podane przez Państwa w czasie zamówienia.
W przypadku realizacji zamówienia waluty online lub dokonania pełnej transakcji wymiany waluty
w kantorze wymiany walut zbieramy informacje takie jak kwota i data transakcji, godzina transakcji,
a w przypadkach wymaganych przez prawo, zwłaszcza przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 723) także imię, nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), obywatelstwo lub inne jeszcze dane, wymagane przez obowiązujące regulacje prawne.
W przypadku monitoringu wizyjnego, stosowanego w kantorach wymiany walut, zbieramy dane osobowe w postaci wizerunku osób wchodzących i wychodzących z naszych kantorów.
W przypadku wymiany korespondencji papierowej lub elektronicznej oraz podczas rozmów telefonicznych lub osobistych zbieramy takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, nick, adres e mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu lub inne dane, które Państwo nam przekazują osobiście podczas spotkania.
Podczas procesu rekrutacji na stanowiska pracy w Spółkach Interchange lub podczas wysyłania przez Państwa cv lub listów motywacyjnych poza procesem rekrutacji, zbieramy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/zameldowania, data urodzenia, imiona rodziców, przebieg zatrudnienia i inne dane Państwa identyfikujące wskazane w cv, liście motywacyjnym i przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej i testów kwalifikacyjnych.
Podczas reklamacji usług wykonanych w kantorach Spółek Interchange zbieramy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, Nick, adres e mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i inne dane, które Państwo nam przekażą podczas reklamacji.
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lub ustawowe we wszystkich przypadkach, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązującego prawa. Zwracamy Państwa uwagę, że podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla odwiedzenia naszej strony internetowej, dla zamówienia waluty on Line, dla skorzystania i wykonania usług świadczonych w naszych kantorach, dla złożenia i rozpatrzenia reklamacji oraz dla przeprowadzenia rekrutacji czy dla udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane nam pytania
i kierowaną do nas korespondencję.
W zakresie danych osobowych Osób, które korzystają w naszych kantorach z usług przekazu pieniężnego Western Union lub zwrotu VAT dla obywateli krajów spoza UE, Administrator oświadcza, że nie jest administratorem danych zebranych podczas świadczenia w.w. usług. Jest natomiast podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie Państwa danych na podstawie art. 28 RODO.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
w celu wykonania zobowiązań kontraktowych lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
zawarcie i wykonanie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Osobą, której dane dotyczą;
należyte świadczenie usług finansowych;
realizacja zamówień na walutę
zapewnienie wsparcia podczas świadczenia usług i rozwiązywanie problemów technicznych podczas zamawiania waluty on Line;
w celu wykonania zobowiązań prawnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit c RODO)
realizacja celów bezpieczeństwa finansowego i innych wynikających z obowiązującego prawa m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
realizacja obowiązków, wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych lub rachunkowych i prawnych, o ochronie danych osobowych i innych;
konieczność wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w przypadku zawarcia umowy o pracę lub o współpracę w zakresie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Zgoda Osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 6 ust. 1 lit a RODO)
przeprowadzenie procesu rekrutacji – dotyczy danych osobowych przekazanych w CV i liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej innych niż imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
przetwarzanie danych osobowych przez okres 6 lat po zakończeniu procesu rekrutacyjnego;

Udzielona przez Państwa dobrowolnie zgoda może być w każdej chwili wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
Uzasadniony interes Administratora 9podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO)
przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych, w tym w szczególności oceny kwalifikacji kandydata do pracy u Administratora na określonym stanowisku, w celach oceny zdolności
i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy u Administratora na określonym stanowisku, w celu wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia u Administratora i zawarcia z nią umowy o pracę lub współpracę;
rozpatrywanie reklamacji z tytułu świadczonych usług;
wykonywanie wszelkich czynności w związku ze świadczeniem usług przez Administratora
w zakresie przedmiotu jego działalności, określonego w KRS;
badanie poziomu satysfakcji z usług świadczonych przez Administratora i okreslenie jakości jego usług;
udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora elektronicznie, papierowo lub osobiście;
ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
ewentualne prowadzenie postępowań sądowych i innych postępowań;
zapewnienie bezpieczeństwa i ewidencjonowanie osób wchodzących do kantoru wymiany walut i wychodzących z kantoru wymiany walut w przypadku monitoringu;
zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz przeciwdziałanie oszustwom
i nadużyciom;
prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
przesyłanie danych w ramach grupy kapitałowej tj. do wewnętrznych celów administracyjnych;
przelew wierzytelności;
cele archiwalne dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
cele techniczne i statystyczne w odniesieniu do danych zebranych podczas odwiedzania stron internetowych, w szczególności zmierzające do usprawnienia działania strony internetowej Administratora i w celach związanych z administracją serwera;
KTOJEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator i jego pracownicy lub współpracownicy, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich środków bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.
Administrator zobowiązany jest do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu i w pewnych, prawnie uzasadnionych sytuacjach, jest zobowiązany do przekazania odpowiednich raportów do organu nadzoru.
Administrator zobowiązany jest do zachowania środków bezpieczeństwa i w pewnych uzasadnionych sytuacjach może udostępniać Państwa dane osobowe Policji lub innym organom.
Administrator korzysta z profesjonalnej obsługi księgowej, podatkowej, prawnej oraz z usług audytorów, którym mogą być udostępniane Państwa dane osobowe w uzasadnionych sytuacjach.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne spółki z grupy kapitałowej Interchange.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługę informatyczną, podmiotom zapewniającym wsparcie IT Administratora, dostarczającym hosting strony internetowej, obsługującym serwery na których znajduje się strona internetowa, domena , podmiotom obsługującym składane przez Państwa zamówienia on-line, podmiotom tworzącym i zapewniającym backup oraz podmiotom świadczącym usługę analityczną podczas odwiedzania naszej strony internetowej – Google Inc.
Z uwagi, że korzystamy z Google Analytics, niektóre Państwa dane osobowe, zebrane poprzez stronę internetową interchange.pl mogą być przekazywane do Google INc w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informujemy Państwa, że transfer danych osobowych jest możliwy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej EU-US Privacy Shield z 12 lipca 2016 r. 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA. Wyjaśnienia dotyczące użycia Google Analytics zamieszczamy poniżej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie podmioty, które z nami współpracują są również zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętym przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych
w niniejszej Polityce Prywatności lub przez okres, na który udzieli nam Państwo wyraźnej zgody. Specyfika naszej działalności sprawia, że w uzasadnionych przypadkach, zobowiązani jesteśmy przetwarzać Państwa dane osobowe nawet, gdy już Państwo nie korzystają z naszych usług. Dotyczy to przede wszystkim przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów podatkowych lub rachunkowych. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe przez przewidziany prawem okres dochodzenia ewentualnych roszczeń lub składania ewentualnych skarg.
Jeśli zamawiają Państwo walutę on-line, ale nie odbiorą jej Państwo w wybranej dacie, Państwa zamówienie wraz z udostępnionymi nam danymi osobowymi, będzie przechowywane przez nas przez okres kolejnych 14 dni.
Państwa dane osobowe zebrane podczas monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego przetwarzane są przez okres 14 dni od zarejestrowania.
Jednocześnie zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Państwa danych osobowych, dane zostaną niezwłocznie usunięte i zanonimizowane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE PRZECHOWYJEMY
Administrator oświadcza, że każdej Osobie, której dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
Prawo do żądania sprostowania (poprawienia danych osobowych) – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO) – w przypadku, gdy: i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przy jednoczesnym braku nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, iii) osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) -w przypadku, gdy: i) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia ich wykorzystywania, iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia , obrony lub dochodzenia roszczeń, iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Prawo przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), ale tylko w przypadku, gdy
i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taka osobę i, gdy ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.

Z wymienionych wyżej praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami przez wysłanie emaila na adres: poland.office@interchangefx.com

Państwa dane osobowe nie są profilowane.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użycie Google Analytics przez Administratora
Administrator oświadcza, że na stronie internetowej WWW.interchangefx.co używa Google Analytics i internetowy serwis analityczny, dostarczany przez Google. Google używa plików cookies. Informacje generowane przez cookies w przypadku każdego użycia przez Państwa naszej strony internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam przetrzymywane. Google używa tych informacji w naszym imieniu do oceny wejść na naszą stronę, do kompilowania raportów
o aktywności na naszej stronie oraz do dostarczania nam innych usług związanych z działalnością strony internetowej i używaniem Internetu. W tym przypadku pseudonimizacja profili użytkowników może być tworzona w wyniku przetwarzania danych osobowych.
Używamy Google Analytics tylko przy aktywnej usłudze anonimizacji IP, co oznacza, że IP adres będzie skracany i anonimizowany przez Google w obrębie wszystkich Państw Członkowskich UE lub innych stron umowy na obszarze EOG niezwłocznie jak Google otrzyma Państwa IP adres. Tylko
w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP będzie wysyłany na serwer Google, znajdujący się w USA
i skracany tam. Adres IP dostarczany przez Państwa przeglądarkę internetową nie będzie łączony
z innymi danymi przez Google.
Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu przez piliki cookies Państwa danych poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODMIOTÓW SPOSA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani poza Europejski Obszar Gospodarczy poza danymi przekazywanymi do Google Analytics zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I INNE INFORMACJE
Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności w każdej chwili. Zaktualizowana polityka prywatności będzie publikowana na stronie internetowej WWW.interchangefx.com żeby Państwo byli świadomi, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach możemy je wykorzystywać. Zachęcamy do przeglądania niniejszego dokumentu, żeby być na bieżąco z informacjami w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe.
Administrator oświadcza, że nie odpowiada za Politykę Prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronie interchange.pl, jak i tych, które umieszczają linki do strony interchange.pl. Niniejsza Polityka nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych. Wobec czego rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

POLITYKA COOKIES
Spółki Interchange informują, że na stronie internetowej korzystają z plików cookies. Ciasteczka (ang. cookies) są to – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku) podczas odwiedzania naszej strony www. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pozwalają one na rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej Państwa wizyty na naszej stronie. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond i do monitorowania aktywności odwiedzających. Aktualnie wykorzystujemy następujące pliki cookies.